Reštaurácia

Zásady ochrany osobných údajov

1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov obchodnou spoločnosťou FEPA TT, s.r.o., so sídlom Ul. Kapitulská 9188/20A, 917 00 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 12703/T  (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza:

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.

Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“). Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese FEPA TT, s.r.o., Ul. Kapitulská 9188/20A, 917 00 Trnava alebo e-mailom na e-mailovú adresu ou@forhaus.sk.Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

2. ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY, DOBA UCHOVÁVANIA a KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie výlučne počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje tiež v súlade so zásadou minimalizácie, t. j. vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné. Konkrétne informácie o účeloch spracúvania, právnych základoch ich spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov a stanovenej dobe uchovávania nájdete v tabuľke nižšie.

Účely spracúvania  Právny základKategórie osobných údajov  Doba uchovávania    Kategórie dotknutých osôb (kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)
Webová stránka
Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí z kontaktných formulárov na webovej stránke prevádzkovateľa a na sociálnych sieťachČlánok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na správy z kontaktného formulára na webovej stránke a na sociálnych sieťach a vybavovanie dotazov a žiadostí z týchto správ pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a kvalitu poskytovania služiebBežné osobné údaje: meno, e-mail, telefón, iné údaje uvedené v kontaktnom formulári60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôrFyzické osoby zasielajúce správu / dotaz
Organizovanie súťažíČlánok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pri organizovaní súťažíBežné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska (doručovacia adresa)2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôrFyzické osoby, ktoré sa zapojili do súťaže
Zverejňovanie fotografií a audiovizuálnych záznamov na webovej stránke pri prezentačnej činnosti prevádzkovateľaČlánok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyBežné osobné údaje: fotografia, audiovizuálny záznam3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôrFyzické osoby – ktoré sú zachytené na fotografií a udelili súhlas
Posielanie informácií o aktuálnej ponuke prevádzkovateľa (priamy marketing - newsletter)Článok 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyE-mailová adresa3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôrFyzické osoby, ktoré sa prihlásili do odberu newsletter-u
Merania návštevnosti webovej stránky, aktivity na webovej stránke a cielenie online reklamy Prevádzkovateľa (prostredníctvom online nástrojov – cookies)Článok 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyIP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a jeho preferenciách v online prostredíNajdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôrFyzické osoby, ktoré navštívili webovú stránku a udelili súhlas
Získavanie spätnej väzby od zákazníkov Prevádzkovateľa prostredníctvom recenzií zaslaných PrevádzkovateľoviČl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osobyMeno, iné osobné údaje uvedené v recenzii3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôrFyzické osoby, ktoré odoslali recenziu a udelili súhlas
Ďalšie spracovateľské operácie
Spracovanie účtovných dokladovČl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinnostíBežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania, kontaktné údaje  - tel. č., e-mailová adresa, bankové spojenie)10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa ho týkajúFyzické osoby – zákazníci a dodávatelia, fyzické osoby - kontaktné osoby právnických osôb
Monitorovanie vstupných priestorov (priestor chodníka pred vchodom do reštaurácie Forhaus prístupný verejnosti) a prevádzkových priestorov reštaurácie Forhaus za účelom ochrany majetku, života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v uvedených priestoroch, predchádzania protiprávnym konaniam v týchto priestoroch a ich objasňovaniaČlánok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu, ktorým je záujem na ochrane majetku prevádzkovateľa, života a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestorochBežné osobné údaje: obrazové podobizne a prejavy osobnej povahy zachytené kamerovým systémom15  dní od vyhotovenia záznamu (okrem prípadov, kedy bude, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, príslušná časť záznamu z kamerového systému vystrihnutá a odovzdaná orgánom príslušným na riešenie trestných činov alebo priestupkovFyzické osoby nachádzajúce sa v monitorovaných priestoroch
Plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa, vrátane predzmluvných vzťahov (vybavovanie dopytov, prijímanie objednávok, realizácia platby, dodanie tovaru a pod.)Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy  (vrátane predzmluvných vzťahov)Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, fakturačná adresa, kontaktné údaje – tel. č., e-mailová adresa, bankové spojenie, príslušnosť k spoločnosti, ktorá je objednávateľom)Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahuFyzické osoby – zákazníci a dodávatelia, a fyzické osoby - kontaktné osoby právnických osôb (zákazníkov a dodávateľov)
Vedenie evidencie zákazníkov a kontaktných osôb zákazníkov – právnických osôb a spracúvanie osobných údajov kontaktných fyzických osôb pri plnení zmluvného vzťahu s právnickou osobouČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v nevyhnutnosti evidencie zákazníkov (kontaktných osôb zákazníkov – právnických osôb) na účely internej kontroly, vedenia účtovníctva, uskutočňovania komunikácie so zástupcami právnických osôb a vymáhania právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúvBežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania / fakturačná adresa, príslušnosť / funkcia v spoločnosti, ktorá je objednávateľom, kontaktné údaje – tel. č., email)Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vyporiadania  právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (do uplynutia premlčacích lehôt)Fyzické osoby – zákazníci a fyzické osoby - kontaktné osoby a zástupcovia právnických osôb
Vybavovanie a vedenie evidencie rezervácií a objednávok zadaných online prostredníctvom webovej stránky, emailom, telefonicky alebo ústne (prenájom stolov alebo miestností v reštaurácií, svadba, rezervácia stolu, a pod.)Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, spracovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou (vykonávanie opatrení pred uzatvorením zmluvy)Meno, priezvisko, email, tel. č.Do uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo 1 rok od prijatia rezervácie – ak nepríde k uzatvoreniu zmluvného vzťahufyzické osoby - potenciálny zákazníci a zákazníci, fyzické osoby - zamestnanci a zástupcovia potenciálnych zákazníkov a zákazníkov
Vybavovanie reklamácií a vedenie evidencie podaných reklamáciíČl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinnostíBežné osobné údaje (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, tel. č., e-mail)3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie v prípade, ak si reklamáciu uplatňuje fyzická osoba a 4 roky odo dňa vybavenie reklamácie, ak si reklamáciu uplatní právnická osobaFyzické osoby uplatňujúce reklamáciu (zákazníci, ich zamestnanci a zástupcovia)  
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôbČl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinnostíBežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadostiDo vybavenia uplatnených právFyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u Prevádzkovateľa
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôbČl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisovBežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti5 rokov odo dňa uplatnenia právFyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u Prevádzkovateľa

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

3. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri objednávke služieb prostredníctvom webovej stránky, pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, správu na sociálnej sieti, alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, najmä ak si objedná od Prevádzkovateľa službu obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt. Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti.

4. KOMU PREVÁDZKOVATEĽ POSKYTUJE VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať ako tretie strany Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní alebo znalcom a subjektom poskytujúcim odborné preskúmanie vád tovaru v prípade Vašej reklamácie. Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti Google, LLC a Facebook, Inc., ktoré poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas.

K príjemcom Vašich osobných údajov tiež patrí aj prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook a INSTAGRAM (spoločnosť Facebook Ireland Limited) v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie na sociálnej sieti pri prezentačnej činnosti. Uvedená spoločnosť vystupuje pri spracúvaní osobných údajov v postavení spoločného prevádzkovateľa s Prevádzkovateľom a spracúvanie osobných údajov sa v tomto prípade riadi dohodou spoločných prevádzkovateľov v zmysle čl. 26 Nariadenia, v zmysle ktorej je kontaktným miestom Prevádzkovateľ.

5. PRENOS DO TRETÍCH KRAJÍN A MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ A PROFILOVANIE

V prípade, ak sa prihlásite do odberu newsletter-u na webovej stránke, prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti prevádzkujúcej službu Mailchimp (The ROcket Science Group). Pri využívaní analytických a marketingových cookie súborov na webovej stránke Prevádzkovateľa  a v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie na sociálnych sieťach, môže prichádzať v niektorých prípadoch k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnostiam Facebook, Inc., Google, LLC, ktoré sú materskými spoločnosťami európskych pobočiek uvedených poskytovateľov týchto služieb.

Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedených služieb. Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

6. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

  Vaše práva  
Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.  Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.
Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.  Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

Vaše práva špecifikované v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu. Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne.

V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

7. SOCIÁLNE MÉDIA A ODKAZY NA INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php, (ii) Instagram: https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ a (iii) YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

8. PLATNOSŤ

Tieto aktualizované Zásady sú platné a účinné od 13.08.2021. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred  oboznámi.

Kontakt

Máte otázky? Kontaktujte nás

Reštaurácia

Time icon

Pon-Štv
Piatok
Sobota
Nedeľa

- 09:00 - 23:00
- 09:00 - 23:00
- 09:00 - 23:30
- 09:00 - 22:30

Bar & Rooftop

Time icon

Pon-Štv
Piatok
Sobota
Nedeľa

- 08:00 - 00:00
- 08:00 - 01:00
- 08:00 - 01:00
- 09:00 - 22:00

Kde sa nachádzame?

Kapitulská 28,
917 01, Trnava

navigovať